WANNEER KRIJGT U HET OP UW REKENING GESPAARDE BEDRAG?

U zal over uw aanvullend pensioen kunnen beschikken op het ogenblik dat u effectief met pensioen gaat. U kan dit krijgen als een kapitaal of als een rente.

Als u voor deze leeftijd zou overlijden hebben uw erfgenamen recht op het opgespaarde bedrag. Als u zou overlijden tijdens uw beroeps actieve loopbaan zal de sector 750 euro extra toevoegen aan dat bedrag.

De uitbetaling gebeurt na inhouding van belastingen. Als vuistregel kan men stellen dat bij de uitbetaling als kapitaal ongeveer 80 % van het opgespaarde bedrag overblijft (huidige stand van de wetgeving).

Zolang u als arbeider aan het werk blijft in de sector Hout en Stoffering zullen de jaarlijkse stortingen plaats hebben. Stopt u met werken dan hebben er uiteraard geen stortingen meer plaats. Het bedrag dat op dat op moment op uw rekening staat blijft echter intrest opleveren tot op het ogenblik dat het uitbetaald wordt door de verzekeringsmaatschappij.

De uitbetaling heeft ten vroegste plaats op het ogenblik van uw wettelijk pension of vroeger indien u voor die leeftijd zou overlijden. We moeten dus 2 situaties onderscheiden.

Let wel: om aanspraak te kunnen maken op het bedrag op uw rekening moet u 1 jaar aangesloten geweest zijn.

Voor de uitbetaling van het kapitaal of de rente vanaf moet u zelf geen initiatief nemen.

Allianz zal tijdig contact met u opnemen en de nodige informatie bij u opvragen. Zo moet u in elk geval meedelen of u de uitbetaling in kapitaal of in rente wil, uw bankrekeningnummer meedelen, en ook een kopie van uw identiteitskaart en een bewijs van leven (officieel document dat door de gemeente wordt afgeleverd) bezorgen.

Bij de uitbetaling van het kapitaal vanaf de leeftijd van 65 jaar worden de volgende inhoudingen gedaan:

 • een sociale bijdrage van 3,55% op het totale bruto kapitaal (pensioenkapitaal plus de winstdeling)
 • een solidariteitsbijdrage van 0% als het totale bruto kapitaal kleiner is dan 2.478,94 euro, 1% tussen 2.478,94 euro en 24.789,36 euro, of 2% op het totale bruto kapitaal als dit hoger is dan 24.789,36 euro.
 • een definitieve en eenmalige belasting van 10% als u tot uw 65ste effectief aan het werk bent gebleven (*), of 16,5% als dat niet het geval is. Die belasting wordt enkel berekend op het pensioenkapitaal min de daarop ingehouden sociale bijdrage en solidariteitsbijdrage. Deze belasting is dus niet van toepassing op het stukje kapitaal dat opgebouwd is door de winstdeling. Op de belasting die u zo betaalt, worden het jaar nadien nog wel gemeentelijke opcentiemen aangerekend. Omdat er toch ook al een voorschot op die gemeentelijke opcentiemen wordt ingehouden bedragen de effectief toegepaste percentages 10,09% of 16,66%.

(*) Daarvoor wordt een referentieperiode van 3 jaar die voorafgaat aan de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) in aanmerking genomen. U moet effectief ononderbroken actief gebleven zijn gedurende die 3 jaar. Maar dat mag wel heel ruim geïnterpreteerd worden, want wordt hiermee o.a. gelijkgesteld: halftijds brugpensioen, parttime tewerkstelling al dan niet in het kader van een eindeloopbaanregeling, uitkeringsgerechtigd werkloos zijn en geen job of vorming geweigerd hebben, en ook periodes van werkonbekwaamheid.

Een voorbeeld maakt één en ander wat duidelijker.

Pensioenkapitaal op 65: 25.000,00 euro
Winstdeling 5.000,00 euro
Totaal bruto kapitaal 30.000,00 euro
Sociale bijdrage: 3,55% op 30.000,00: - 1.065,00 euro
Solidariteitsbijdrage: 2% op 30.000,00 - 600,00 euro
Belasting: 10,09% op 23.612,50 (**) - 2.382,50 euro
Netto uit te betalen: 25.952,50 euro

(**) 23.612,50 = 25.000,00 – (3,55% + 2%) x 25.000,00

U kan ook kiezen voor de uitbetaling in de vorm van een maandelijkse rente, maar dan moet de rente wel hoger zijn dan 500,00 euro per jaar. In dat geval is de berekening van het netto pensioenkapitaal dat beschikbaar is voor de uitbetaling van de rente identiek als voor de uitbetaling in kapitaal. Daarna wordt dit netto kapitaal omgerekend naar een rente die hiermee overeenstemt.

Een man die kiest voor een rente vanaf 65, die niet jaarlijks geïndexeerd wordt, en waarvan 80% in geval van zijn overlijden doorbetaald wordt aan zijn weduwe, zou op basis van ons voorbeeld 115,18 euro per maand krijgen (1.382,16 euro per jaar).

Bij een uitkering in rente moet er jaarlijks op 3% van het netto pensioenkapitaal wel nog 15% (tarief roerende voorheffing) betaald worden. Dit maakt deel uit van uw jaarlijkse aangifte. In ons voorbeeld gaat om een bedrag van 116,79 euro belasting.

Ook bij overlijden doet Allianz het nodige voor de verdere afhandeling.

Er zal onder meer een uittreksel uit de overlijdensakte en een medisch getuigschrift met vermelding van de overlijdensoorzaak opgevraagd worden.

De uitkering gaat naar, in volgorde van voorrang:

 • de (niet gerechtelijk van tafel en bed gescheiden) huwelijkspartner of de wettelijk
  samenwonende partner
 • de kinderen
 • de vader en de moeder
 • de bij aanhangsel aangeduide begunstigden
 • de nalatenschap (raadpleeg onder ‘documenten’ de informatiebrief over de wet aangaande de begunstigingsclausule over de wettelijke erfgenamen en de brochure van Assuralia).

Van deze normale begunstiging kan eventueel afgeweken worden, maar er zijn wel een aantal wettelijke beperkingen.

U vindt meer details in het groepsverzekeringsreglement.

De inhoudingen zijn (bijna) identiek als voor een uitbetaling van het kapitaal op 65 jaar, maar:

 • enkel bij een uitkering aan de weduwe/weduwnaar is de sociale bijdrage van 3,55% en de solidariteitsbijdrage (0, 1 of 2%) verschuldigd, in de andere gevallen niet
 • bij uitkeringen aan de weduwe/weduwnaar of aan de kinderen jonger dan 21 jaar zijn er geen successierechten verschuldigd, in de andere gevallen wel. De percentages van die successierechten zijn overigens verschillend van gewest tot gewest (Vlaams, Brussels, Waals gewest).